REKRUTACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESACH REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO informuję że:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma SCORPIO POLAND KRZYSZTOF SINKIEWICZ, 95-030 RZGÓW, UL. PABIANICKA 71/77. NIP: 7271639930, REGON: 471616680.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw kandydata do pracy - wynikających  kodeksu pracy oraz z art. 6 ust. 1 pkt C RODO,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji niedużej niż 30 dni ,chyba iż wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych jako kandydata przez okres dłuższy wskazany przez Pana/Panią w treści zgody.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, lub zgłosić wszelkie uwagi ,żądania pod adres e-mail: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie przekazanie spowoduje niemożność zawarcia  umowy o pracę.

Zespół YoClub